Политика по качество

Ръководството на МАРБРО ТУРС е определило своята политика по качество на база стремежа си за осигуряване на устойчиво развитие на дружеството чрез удовлетворяване на изискванията и очакванията на заинтересованите от неговата дейност страни, постоянно подобряване на качеството при осъществяване на предмета на дейност - Туроператорска дейност в страната и чужбина и продажба на самолетни билети, в съответствие с изискванията на стандарта БДС EN ISO 9001:2015.
Политиката по качество е равнозначна и неизменна част от цялата политика и стратегия на организацията. Въвежда се като средство за управление и подобряване на резултатите от основните дейности на дружеството при спазване на следните принципи:
• постигане  на  стратегическите  цели  по  качеството,  които  задават основната рамка на конкретните измерими цели по качеството
• внасяне на постоянни целенасочени подобрения, необходими за успеха на дружеството, в съответствие с неговия контекст и стратегическа насоченост;
• постигане на устойчивост в развитието на дружеството;
• удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиентите чрез: предлагане на висококачествени продукти и услуги; адекватна ценова политика; спазване на договорените срокове
• развитие на персонала в съответствие с неговите потребности и целите на дружеството;
• създаване на взаимоотношения с доставчиците и партньорите, водещи до  подобряване и увеличаване на ефикасността и ефективността и ползите от съвместната дейност;
• спазване на приложимите нормативни и законови изисквания, свързани с дейността на дружеството;
• осигуряване на необходимите ресурси за функционирането и постоянното подобрение на Системата за управление на качеството, в съответствие с изискванията на EN ISO 9001:2015;
• свеждане на политиката до знанието на всички лица, работещи за или от името на организацията и огласяването й пред останалите заинтересовани страни;
• периодично преглеждане за адекватност и актуализиране при необходимост.
Ръководството на дружеството декларира, че изложените принципи са известни на всички сътрудници на организацията, че всички осъзнават техния смисъл и значение за дружеството и се стремят да работят в съответствие с тях при изпълнение на своите дейности.
Ръководството се ангажира да поддържа политиката на дружеството по отношение на качеството, както и да я прилага на всички равнища в организацията.

Изтегли сертификат ISO 9001:2015.